Sted: København
Areal: 36.000 m2
Status: Årets skole 2014

Dyveke skoles friarealer er store og varierende. Der er store grønne fællesarealer imod sydvest og mere intime friarealer imod sydøst. Herudover har skolen en stor sammenhængende fælles skolegård centralt placeret og tre mindre grønne gårde, placeret direkte i tilknytning til undervisningslokalerne m.m.
En del af disse arealer, både lege-, lærings- og sportsarealer, er helt eller delvist nedslidt. Det er hovedsagligt disse arealer som ønskes fornyet og renoveret i samspil med skolens nye profil. Det er i dispossitionsforslaget ikke hensigten at renovere hele skolens udeareal, men udvalgte lokaliteter.
Særligt fokus er der på Lokal afledning af regnvand (LAR) I områdets sydlige del er det tanken, at der etableres en ”vandopsamlingskanal” langs skråningen imod nabo matriklen. Kanalen / grøften løber langs næsten hele skråningen og munder ud i en lavbundet sø. I indergårdene samles vandet i lukkede stålkar og i en lunke i befæstigelsen med en prop i afløbet. Vandanlægget bliver en del af skolens undervisningsfaciliteter udendørs. LAR løsningerne er robuste, lavteknologiske og driftsvenlige.

I direkte tilknytning til faglokalerne etableres en niveaufri terrasse, hvor på undervisningen kan rykke ud. Her er det meningen at man adskilt fra andre gøremål kan dyrke ude/inde undervisning.Lærings terrassen er udført i robuste materialer og vil blive forsynet med værn, rampe og trapper til de tilstødende arealer. Desuden vil der blive mulighed for at overdække dele af terrassen med monterbare sejl og opsætning af espalier imellem faglokaler ude. Den eksisterende beplantning der kan bevares i dette område, men for så vidt muligt bevares så mange af de større birketræer. Et areal med udtjent asfalt plantes til med træer i enkle udsparinger – dels spares penge til rydning dels synliggøres “naturen” og asfalt arealet kan indgå i læring omkring naturlig succession.

Årets skolebyggeri 2014 https://nohrcon.dk/information/aarets-skolebyggeri-2014-dyvekeskolen-i-koebenhavn/

Samarbejdspartnere: KANT, COWI, KEjd, Dyvekeskolen

Copyright landskab: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Kontakt Christina Mathissen for mere information på +45 81 72 74 56 eller chm@kragh-berglund.dk

https://www.dr.dk/tv/se/boern/ultra/klassen-tv/klassen-ultra/klassen-det-foerste-kys-2

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,