Anders Lundahl

Anders Lundahl

adl@kragh-berglund.se

Född/ 1979

Anställningsår/ 2018

Tidigare anställningar/
2016-2018 Landskapslaget
2012-2016 URBIO
2010-2012 Nyréns arkitektkontor
2008-2009 White arkitekter, praktikant

Utbildning/
2014 Professionaliseringsprogram Steg 1, Sveriges arkitekter
2005-2010 Landskapsarkitekturexamen, Köpenhamns universitet
2008 SLU Ultuna, utbytesstudier

Språk/ Svenska, danska, norska, engelska

Medlemskap/ Sveriges arkitekter

Erfarenhet/ 8 års erfarenhet av gestaltning och projektering och stadsuteckling.

Anders har 8 års erfarenhet som gestaltande och projketerande landskapsarkitekt. Han har arbetat med projekt i flera skalor och skeden. Främst projektering och gestaltning av bostadsgårdar vid nybyggnation och offentliga rum, så som torg, parker och lekplatser. Han har även arbetat med landskapsanalyser och kulturhistoriska inventeringar i förtätningsprojekt och utvecklingsområden.
Anders lägger stor vikt vid stadens ekologiska och sociala samband och hur de interagerar med varandra och lägger ofta tyngdpunkt på ekosystemtjänsters pedagogiska aspekter som en del av gestaltningen. Han har arbetat i flera projekt med stort fokus på dagvattenhantering.

Utvalda referenser, Landskapslaget

2017
Bromstensstaden, projektering av gator, årum och dagvattenpark, Stockholms stad.
Mälaräng, gestaltning och projektering av shared space gator, gårdsrum och park, Stockholms stad.
Flatenbadet, gestaltning och projektering av dagvattendiken med pedagogiska inslag​, Stockholms stad.
Östra Mörtnäs, gestaltning och projektering av naturstig och festplats med lek, Värmdö kommun.

2016
Backåkra, projektering av bostadsgård med grönytefaktor i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Kristinahuset, projektering av upprustning av historisk kulturmiljö, Stora Sköndal Stockholm.
Östeberga områdesanalys, övergripande analys av Östberga inför justerad detaljplan, Stockholms stad.

Utvalda referenser, URBIO

2015
Karsudden sjukhus, gestaltning och projektering av entrétorg och sjukhuspark, Landstinget Sörmland.
Tollare strand, projektering och dagvattenutredning för nyexploaterad bostadsgård, Stockholm.
Rinkebyterrassen, gestaltning och projektering av bostadsgård ovanpå överdäckning, ByggVesta.
Brofästet, projketering av bostadsgård med grönytefaktor i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

2014
Kronotorp, parallellt uppdrag för ny stadsplan med fokus på odling och dagvatten, Burlöv kommun.
Shenyang, koncept och gestaltningsförslag till storskaligt bostadsområde i Shenyang, Kina.
Rågsved odlingskvarter, vunnen markanvisningstävling för bostadsgård, Stockholm stad.

2013
Nya Eriksberg, programskiss för utveckling och upprustning av stadsdel i Uppsala.
Östra Sala Backe, gestaltning av tre bostadsgårdar med grönytefaktor inför detaljplan, Uppsala kommun.
Stora Sjöfallet, projektering av bostadsgård och biotoptak, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Utvalda referenser, Nyréns

2010-2012
Slakthusområdet, kulturhistorisk utredning, inventering och analys inför förtätning, Stockholm stad.
Blackeberg områdesanalys, inventering och analys av området inför detaljplanearbete, Stockholms stad.
Arrheniuslaboratoriet, projektering och gestaltning av gård och utemiljö vid Stockholms universitet.
Port 73, projektering av parkering och entréplats till köpcenter i Haninge.