Sted: Greve, Denmark
Areal: 15,000 m²
Status: 1. pris, ikke udført
Landskab:
Bebyggelsen etableres som en lund i det store landskab med en lysning i midten. Randen udgøres af bebyggelsen, der giver læ og fred til det centrale parkrum. I det centrale parkrum etableres der en lysåben beplantning med græsser, buske, og træer. Terrænet danner en svag skålform, omkring en fælles plads. Terrænforskellen i det centrale parkrum, optages i en facetteret form, der bevæger sig i en præcis krystalligende struktur. Oplevelsen af det indre rum vil være væsentligt forskellig fra det omgivende vådlandskab.

Randen.
I tilknytning til randen etableres så vidt muligt højere træer, der understreger karakteren af lund. Det kunne være skovfyr og ask, der er lystræer og kan etableres i tæt tilknytning til bebyggelse. Langs med randen har hver bolig dets eget helt private areal med udsigt til det store åbne landskab. På indersiden etableres en fælles grøn adgangsvej, med terrasser, uformel beplantning i tilknytning til indgangspartierne, en slags fælles gade, med direkte adgang til det fælles parkrum.

Det indre rum.
I det indre rum skråner terrænet mod den centrale plads. Terrænet er facetteret som en krystal i et trianguleret net, der giver forskellige hældninger, Terrænet etableres med svagt skrående flader i forskellige retninger, der giver en varieret rumlig oplevelse. De interne adgangsveje deler det indre rum i mindre områder, og etableres som forsætninger i terrænet.
I det indre parkrum etableres en række aktivitetszoner, med leg, drivhuse, dansegulve, en dufthave. Beplantningen etableres som en varieret beplantning, der giver stor diversitet, privathed og nærhed til de fælles aktivitets- og oplevelsezoner. Det indre rum vil være overskueligt, og tilgængeligt for alle på kryds og tværs. Det er det store fælles rum, der indbyder til fællesskab og aktivitet, samtidig med at beboerne har private, og semiprivate områder med stor intimitet.

Regnvandet ledes til et fladt lavt trekantet bassin på den centrale plads, hvor regnvandet fra bebyggelsen samles. Vandstanden i bassinet er maks. 10 cm, og vil variere alt efter fordampning og mængden af regn.
Belægningen etableres som forskellig slags asfalt, støbeasfalt, densifalt, pulverasfalt og en stor del drænasfalt. De forskellige overflader, har forskellig glathed, optager vand forskelligt og er velegnede som multifunktionelle flader. De interne adgangsveje sænkes yderligere ned i terrænet, kantet af støttemur i højden 0-60 cm, der dels er med til at skjule bilerne, separerer opholds-arealerne fra de fælles aktiviteter. Kanterne har en funktion som siddekanter og optager terrænforskellene på grunden. Langs de in-terne adgangsveje etableres en række hævede flader, der folder op som en forlængelse af terrænet med sedum på taget. Sedum har for-skellig farve alt efter årstiden, og reducerer mængden af regnvand der ledes fra bebyggelsen. Under de hævede flader, placeres boligøens funktioner; parkering, cykelparkering, værksteder og fællesrum.

Belysning:
Belysning ved de interne adgangsveje etableres under sedumtagene, og i kanterne langs vejene, så fællesarealerne og adgangsvejene er belyst fra siderne med et ensartet højt lysniveau.

Beplantningen, haverne, aktivitetszonerne, og de grønne adgangsområder belyses med lav pullertbelysning, der belyser gangflade og beplantningen op, hvor det er nødvendigt.

Lyskilderne skal være af en høj kvalitet, fx med Mastercolour me-talhalogen HIT 3000K eller 4000K, der giver et fint varmt hvidt lys med en god farvegengivelse, et højt lysudbytte og en levetid på ca. 12.000 timer. En god farvegengivelse giver tryghed, sikkerhed, og en god oplevelsen af tekstur og grønne nuancer.

HK.

Tags: , , , , , ,