Sted: Stockholm, Sverige
Areal: 1.2 km
Status: Indbudt konkurrence

SKURU BRO

Framtidens Skurubro fungerar inte bara som en avgörande länk för biltrafiken till det expansiva Nacka och Värmdö. Framtidens Skurubro fyller även en viktig funktion i det lokala landskapet, både som ett nytt visuellt landmärke som ödmjukt samspelar med den befintliga Skurubron, men också som en destination som uppmuntrar till aktivitet och rekreation.
Det vilda landskapet som omger bron griper tag i dess båge och breder ut sig över den. Därmed skapar man en förlängning av det omgivande natur- och kulturlandskapet i form av en attraktiv park som länkar samman Skuruparken med den östra sidan av sundet. Samtidigt tillför den nya parken extraordinära värden till området med sin arkitektoniska kvalitet, sina storslagna utsiktspunkter samt många aktiviteter och uppehållsplatser.
På avstånd upplevs bron som ett sammanhängande landskap som sträcker sig över Skurusundet. På närmare håll möter man en park som är fylld av variation, funktioner som aktivitet.

En förlängning av Skuruparken (landskapskoncept)
I väst landar bron där Skuruparken tar vid. Idag pågår en omvandling av Skuruparken till naturreservat, för att skydda de höga natur- och kulturvärden som finns i parken. Skuruparken alades som en engelsk landskapspark under slutet av 1700-talet, och strävade enligt landskapsparkens ideal efter att utnyttja den befintliga naturen och dess värden. Idag är Skuruparken en representativ upplaga och genom att på ett naturligt sätt ansluta bron till den understryker man de stora historiska och naturliga värden som finns i parken.

Landskapet över bron designas som en abstraktion av Skuruparkens landskap. Den imiterar Skuruparkens naturtyper, där vissa av landets mest ursprungliga biotoper återfinns. Detta skapar förutsättningar att belysa de speciella natur- och kulturvärden som formats i Skuruparken under århundraden. Skurubron etablerar därmed en naturlig övergång mellan Skuruparkens långa historia och den framtida utvecklingen av området.

Vegetationszonerna följer brons nivåskillnader och de olika ljusförhållanden som skapas. Här tar man hänsyn till den skuggande effekten av motosvägssträckningen ovanför, men också vattnets reflekterande verkan och det öppna läget som skapas längs med brons södra långsida. Resultatet blir ett varierande men sammanhängande landskap och en unik miljö med höga upplevelsevärden. Vegetationen ges frihet att utveckla sig dynamiskt över tid, i samspel med de varierande ljus-, skugg- och vindförhållanden som formar brons olika vegetationszoner. Det ses som en kvalitet att låta övergångarna mellan de olika zonerna vara mjuka för att skapa en helhetsupplevelse i rörelsen över bron.

Social infrastruktur
Bron kopplar sig på ett extensivt stigsystem på båda sidor. I väst skapas en naturlig anslutning till Skuruparken och dess höga rekreationsvärden, vilket ger besökare tillgång till den utan att behöva korsa tungt trafikerade vägar. På den östra sidan föreslås stigar som leder vidare till bostadsområdena Eknäs och Björknäs och som gör området kring brons landning mer åtkomlilgt.

En ramp sicksackar sig över brons båge och gör den tillgänglig för barnvagnar, cyklar och rullstolar. Genom att vara konsekvent i sin stigning står den i ärligt samspel med bågens geometri. Samtidigt fungerar den som ett strukturerande element under vilket olika funktioner på bron ordnar sig. Ett system av trappor skapar genvägar och uppehållsmöjligheter över bron.

Programmering
I anslutning till stigsystemet placeras en rad funktioner som spelar vidare på omgivningarnas naturliga kvalitéer och spår av efterfrågan från boende i området. Samtidigt strävar den nya Skurubron att tillföra något alldeles unikt till området med möjlighet att uppfylla rekreativa värden både för sitt närområde och att lyfta det till en regional destination.

Den östra sidan av bron spelar vidare på en mer urban berättelse där marinans kaj sveper upp över bron och övergår i dess beläggning. Ett nytt klubbhus skapar en ny mötesplats och brons förplats utgörs av en parkour- och skatepark som utnyttjar både brons och landskapets topografi till att skapa en levande aktivitetsplats i samspel med sin omgivning. Aktivitetsområdet utgör redan idag en mötesplats för elever från Björknäs skola.

Längs med brons landskap finns nedslag i form av uppehållsplatser och utsiktsplatser.
Brons högsta punkt är en extraordinär utsiktspunkt. Man befinner sig mitt över Skurusundet med utblick över sundet och det omgivande landskapet. Här öppnar man upp brokonstruktionen med hål som skapar transparens och bjuder in ljus till det intima rummet på bågens höjdpunkt. Vattenytan nedanför skapar ett reflekterande ljusspel i taket och ger en plats präglad av konstnärlig finkänslighet som förstärker upplevelsen av den unika platsen på toppen.

Den västra sidan av bron övergår mot sin landning i en amfiteater som blickar ut över Skurusundet och Skuruparken. Vid dess fot kopplar sig brons belysning på ett elljusspår som kan användas för löpning under sommarmånadena och prepareras för skidåkning under vintern.

I anslutning till brons landning växer många av parkens gamla ekar och tallar. Genom att markera dem i ett arboretum och berätta deras berättelse, som i vissa fall spänner hela vägen tillbaka till 1700-talet, kopplar man den nya berättelsen om Skurubron till den långa historien om Skuruparken.

Det kafé som man planerar att bygga i utvecklingarbetet av naturreservatet Skuruparken placeras vid brons landning. Att placera kaféet i anslutning till bron skapar en naturlig möteslplats för boende på båda sidor om sundet. Platsen är även en naturlig punkt för information om parken och bron. Härifrån startar podwalks som tar besökaren på en historisk vandring genom Skuruparken, här finns kartor och historiska fotografier.
Kafét fungerar dessutom som nod för andra sociala aktiviteter. Man anlägger kolonilotter, och bryggan som sänker sig mot vattnet skapar närhet till sundet och kan även användas som badbrygga.

Längre ut i parken står ett biologirum placerat, med utrustning för biologiska exkursioner som kan användas av närliggande skolor och institutioner. Den biologiska mångfalden främjas genom att man placerar fågelholkar vid brons fäste och även på de lägre delarna av bron.
Längs med stigsystemet placerar man även en naturlekplats och en träningsstation.

Beläggning
Beläggningen som sicksackar sig upp över bron har ett enhetligt uttryck i ljus betong. Man använder en avlång modul som följer brons topografi. Trapporna är i samma material och ger ett sammanhållet system som naturligt flyter över bågen och samspelar med brons konstruktion. Vid funktionsplatser som skate- och parkourplatsen övergår beläggningen i insitustöpt betong.

Växt material
Vegetationen tar utgångspunkt i ett grid som sträcker sig över bron. Man arbetar med dynamisk vegetation med stora årstidsförändringar och stora kvaliteter i såväl fältskikt som busk- och trädskikt.
De nedre delarna av bron utgörs av en förlängning av ädellövskogen som omger den.Uttrycket är frodigt och ett välutvecklat träd- busk- och fältskikt skapar en dynamisk vegetation. Den övergår sedan i mer härdig blandskog där tall och gran gästspelar.Träden övergår mot toppen till lägre, vind- och skuggtålliga träd som klarar utsatta lägen. Arter som bergstall och ljung ger ett kargt uttryck.
Mot toppen får vegetationen ett vindpinat uttryck karaktäriserat av gräs som tränger sig igenom övervägande hård beläggning.
Vegetationen följer brons struktur och kommer att utvecklas successivt i samspel med de växtförhållanden som råder på platsen. Detta sänker skötselnivån och ger en levande och uttrycksfull vegetation.

Vattenhantering
Dagvattnet från motorvägsbron leds genom konstruktionskolonnerna ned i landskapsbrons växtlager. Här fördelas det över hela växtytan och står för bevattning av vegetationen. Samtidigt filtreras vattnet växterna och när det når marknivå renas det slutgiltigt och leds vidare ut i sundet.

Tags: , , , , ,