Sted: Växjö, Sverige
Areal: 60.000 m2
Status: Under udførsel

Spetsamossen skal som urban park være et centralt mødested. Den skal danne rammer for forskellige aktiviteter og møder mennesker imellem. Mennesker der bevæger sig, gør ophold, samt oplever og er aktive. Hvor der er mennesker, er der noget at se på og dermed et potentiale for overraskelser eller uventede møder. Den urbane park skal give Växjö en ekstra demokratisk dimension, der kan give den besøgende en oplevelse af diversitet. Spetsamossen skal kunne fungere som nærmiljøpark for de omkringboende, samt kunne rumme en række af faste samt midlertidige aktiviteter.

Et velfungerende urbant byrum består af 3 elementer; de faste, de foranderlige og de flygtige.
1_De faste elementer er eks. belysningsarmaturer, belægninger, stier, bænke, pavilloner, legepladser, skate-baner, caféer og kulturhuse
2_De foranderlige elementer kan være midlertidige funktioner såsom cirkus, koncerter, teater, markeder, tilbagevendende idrætsarrangementer og lignende, men også elementer såsom vand og lys der kan aktiveres på forskellige måder
3_De flygtige elementer er mere spontane aktiviteter som eks leg, drageflyvning, gademusikanter, danseperformance osv.
Spetsamosssen skal kunne rumme alle 3 elementer

Parkens urbanitet skal være med til at styrke Växjös image og brand som en kulturby med en bred palet af aktivitets- og integrationsmuligheder.
Der etableres et stisystem der fungerer som overordnet sammenbindende element i parken samt som kobling til det omkringliggende. Det består af en gennemgående hovedsti hvorfra der forgrener sig koblinger ud i parken og ud til de omkringliggende boligkvarterer, samt til Ringbergsparken og indre by. Hovedforløbet deler overordnet parken i to zoner. En urban del og en fælled, der er underdelt i række mindre zoner. De enkelte zoner definerer stisystemet og er med til at gøre det til en oplevelse at bevæge sig rundt i parken. Den urbane del af parken består af en række af urbane indslag der hovedsageligt integreres i parkens venstre side ud mod Liedbergsgatan. Bevægelsesforløbet langs Liedbergsgatan integreres i parkens struktur og der bevares en direkte cykelforbindelse til Liedbergsgatan langs parkens sydlige afgrænsning. I parkens højre del bevares den åbne grønne fælled-karakter, med frit udsyn til cirkuspladsen med henblik på at koble de to områder til brug under større events. Der spilles på parkens tidligere karakter af mose og der bruges materialer såsom sten, sand, energipil og vand, der skal give et mere råt udtryk og dermed stå i kontrast til den urbane del af parken, hvor der bruges materialer som beton og asfalt. Enkelte steder bryder den højre del af parken gennem den venstre og trækkes ud til Liedbersgatan og giver dermed et udsagn omkring det bagvedliggende til forbipasserende. I den sydlige del af parken etableres to større områder, samt en række mindre zoner med sten og siv og med energipil, der skal kunne optage vand der drænes fra fælledens græsområder. Den ene integreres i et større legeområde, og etableres med store sten som kan indgå i leg og ophold i forbindelse med legeområdet. Der etableres en række lunde fordelt rundt i parken, der bryder med den åbne struktur. Lundene overlapper parkens inddelinger og står i kontrast til parkens ellers horisontale karakter. I parkens urbane del placeres desuden en række pavilloner der kan rumme forskellige aktiviteter. Dertil kommer at pavillonerne fungerer som sekundær belysning i parken. Der gøres brug af lysmaster der i deres udtryk kan være med til at forstærke urbaniteten, her kunne man eksempelvis forestille sig master malet gule. På fælleden placeres enkelte store projektører, der vil kunne oplyse store dele af området og gøres brug af i forbindelse med arrangementer der knytter sig til cirkuspladsen. Belysning af parken skal være med til at danne tryggere rammer for brug af parken om aftenen.

Spetsamossen bliver en park der kan rumme forskelligartede aktiviter, brug og ophold, en park for alle.

http://vaxjo.se/Miljo–Trafik/Parker-och-natur/Parker/Spetsamossen/

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,