DAMHUSENGENS SKOLE

København, DK

Landsskabsareal

25,223 m2

Bygherre

Byggeri København (ByK)

Kontraktperiode

2017-2025

Samarbejde

ByK med TRUST, Kejd, E&P, KANT arkitekter, Nøhr&Sigsgård, Norconsult, Dominia

DAMHUSENGENS SKOLE

Hovedtanken bag den nye Damhusengens Skole og daginstitutionen Engen er at skabe et samlende område i Vanløse mellem eng og by. Området er fra starten tænkt ind i bydelen med torve, parker og facader mod vejen. Derudover skal der skabes trafikløsning og sikre skoleveje for de omkringliggende veje.

Projektområdets størrelse betyder, at der vil være ankomst fra alle sider, og dette understøttes af bebyggelsens struktur og landskabets udformning. Ankomstzonen gøres til en park, der omkranser skolen, og kantzonerne ud mod byen vil indeholde beplantning, cykelparkering og opholdsmuligheder. Parken bliver en grøn oase for skolens brugere og bydelens borgere, så skolen bidrager til interaktion med den omkringliggende by. Parken fører ind til en stor indre skolegård, hvor der er mulighed for ophold, leg og læring blandt bede og træer. Gården har en lang og irregulær form, og forbinder skolens mange bygninger. Det store område Lysningen giver mulighed for at samle alle, og hertil kobles en 100 m løbebane, som kan viderearbejdes og udvikles til flere løbeloops rundt på skolen.

NATUR I SKOLEN & SKOLEN I BYEN

Udviklingen af det landskabelige koncept på Damhusengens skole tager udgangspunkt i forskellige karaktergivende landskabstyper, der fordeles over skolens areal og skaber afvekslende muligheder for leg og læring. Bibeholdelse af grønne eksisterende strukturer og indarbejdelse af nye vil forbedre mikroklimaet og sikre god og sund vækst for den nye beplantning. De forskellige zoner spænder ud til omkringliggende veje, og danner deres eget landskabskort for skolen.

Regnvand fra tage og befæstede opholdsarealer genanvendes efter principper for lokal afledning af regnvand (LAR), og der udføres overfladeløsninger, som sikrer, at der ikke sker oversvømmelse af kældre mv. I projektet indarbejdes kvalitativ og synlig regnvandshåndtering, der kan indgå i undervisningen såvel som i leg. Grønne tage på skure og cykeloverdækninger reducerer mængden af regnvand og bidrager med urter og anden lav vegetation til øget biodiversitet. Regnvand kan indgå i fysik- og natur og teknikundervisningen med regnvandsmålere og render med skot, hvor vandtryk kan undersøges.