Søndermarken Vejle
Fremtidens forstæder
igang.

SØNDERMARKEN – VISIONER FOR FREMTIDENS FORSTAD, hvad skal fremtidens forstad kunne. Konkurrencen er udskrevet af Vejle kommune i samarbejde med Realdania.

“Oprindeligt betegnede forstaden bebyggelse uden for stadens forsvarsværker[2], som i krigstilfælde skulle fjernes af hensyn til beskydningen af en angribende fjende i det mindste ud i en vis afstand – den såkaldte demarkationslinje – og den nye betydning vandt først frem omkring århundredeskiftet (1900), da stædernes forsvarsværker blev nedlagte i kraft af tidens udvikling, der havde gjort dem virkningsløse og dermed overflødige.

Mange forstæder i større danske byer har oprindeligt udviklet sig som små selvstændige byer, der først med tiden voksede sammen med en større by. Derfor er en forstad gerne kendetegnet ved at have sit eget centrum, forretningsliv, industri med videre.

Selv om forstæder også kendes tidligere var det først ved industrialiseringen fra midten af 1800-tallet, at forstæder begyndte at vokse frem for alvor. I begyndelsen forsøgte man sig med indlemmelser, men da proceduren herfor var vanskelig og fremgangsmåden snart viste sig mislykket, begyndte man i statistisk henseende at registrere forstæder for derved at få byernes samlede indbyggertal[3].

Med tiden er mange gamle forstæder ved stadsgrænsereguleringer eller kommunalreformer blevet lagt sammen med den købstad, de lå i tilknytning til, for derved at opnå en samlet forvaltning af hele det sammenhængende, bebyggede byområde. Eksempelvis blev ved kommunalreformen 1970 de fleste forstæder i Danmark sluttet sammen med den købstad, de var knyttede til. Forstadsbegrebet anvendtes herefter kun om de kommuner, der lå i hovedstadsområdet for at tilkendegive deres sammenvoksning med København. Under hensyntagen til, at mange gamle forstæder fortsat udgør mere eller mindre velafgrænsede bebyggelser, vil det siden 1970 være mere rimeligt at tale om bydele snarere end om forstæder i traditionel forstand.” Fra wikipida.

Måske kunne det være mere hensigtsmæssigt at betragte forstaden som en del af byen ?

Søndermarken Vejle
The Suburb of the Future
Ongoing.

SØNDERMARKEN – VISIONS FOR THE SUBURB OF THE FUTURE. What is the purpose of the suburb of the future? The competition has been arranged by Vejle Municipality in cooperation with Realdania.

“Originally a suburb meant a development outside the city’s defences[2], which in time of war was to be removed, at least to a certain distance, to protect against an attacking enemy, the ‘demarcation line’. The new meaning did not catch on until around the turn of the century (1900) when the city’s defences were abolished because of development that had rendered them ineffective and thereby unnecessary.

Many suburbs in major Danish cities originally developed as small independent towns that did not merge with a large city until a significant period of time. A suburb is therefore often characterised by having its own centre, business life, industrial sector and so on.

Even where suburbs existed in the past, it was not until the middle of the 1800s in connection with the industrialisation that the suburbs started developing in earnest. At first annexation was attempted, however this procedure proved difficult and soon unsuccessful, and so a process of statistical registration of the suburbs was begun in order to identify the cities’ total number of inhabitants[3].

Over time many old suburbs have been merged in connection with city boundary regulations or municipal reforms with the market town with which they were connected in order to achieve an overall administration of the entire adjoining built-up urban area. For example, in the municipal reform in 1970 most suburbs in Denmark were merged with the market town to which they were connected. The concept of suburbs was then only used with regards to the municipalities in the greater Copenhagen area to designate their fusion with Copenhagen. Considering that many old suburbs still constitute more or less well-defined built-up areas, since 1970 it has been more appropriate to talk about districts instead of suburbs in the traditional sense.” From Wikipedia.

Perhaps it would be more appropriate to consider the suburb as a part of the city?

Søndermarken Vejle
Framtidens förorter
igång

Søndermarken – Visioner för framtidens förort. Vad ska framtidens förort kunna?
Tävlingen är utskriven av Vejle kommun i samarbete med Realdania.

“Ursprungligen betecknade förorten bebyggelse utanför stadens försvarsverk [2]. Vid krigstillfällen skulle bebyggelsen i ett visst avstånd avlägsnas på grund av beskjutningen från en angripande fiende – den såkallade demarkationslinjen. Den nya betydelsen kom först till omkring århundraskiftet (1900), då städernas försvarsverk blev nedlagda i kraft av tidens utveckling, som hade gjort de utan verkan och därmed överflödiga.

Många förstäder i större danska städer har ursprungligen utvecklat sig som små självständiga städer som med tiden växte samman till en större stad. Därför kännetecknas en förort vid att ha sitt eget centrum, företagsliv, industri osv.

Det var först vid industrialiseringen från mitten av 1800-talet som förorterna började att växa fram. I början försökte man med inlemmelser men eftersom proceduren var besvärlig och framgångsmetoden snart visade sig vara misslyckad, började man med statistisk hänseende att registrera förorterna för att få städernas samlade invånartal[3].

Många gamla förorter vid stadsgränsreguleringen eller kommunalreformen blev ihoplagda med den köpstad som den låg i anknytning till för att därigenom uppnå en samlad förvaltning av hela det sammanhängande, bebyggda stadsområdet. Exempelvis blev vid kommunalreformen 1970 de flesta förorter i Danmark sammankopplade med den köpstad de var anslutna till. Förortsbegreppet användes händanefter bara om de kommuner som låg i huvudstadsområdet för att tillkännage deras sammanväxning med Köpenhamn. Under hänsynstagande till att många gamla förorter fortsatte att utgöra mer eller mindre välavgränsade bebyggelser blev det sedan 1970 mer rimligt att tala om stadsdel snarare än om förorter. ” Från wikipedia

Kan det kanske vara mer lämpligt att betrakta förorten som en del av staden?