Plats: Köpenhamnn
Areal: Kvæsthusbron, Köpenhamn
Status: Avslutad

Kvæsthuspladsen är en av de få platser i Köpenhamns innerhamnsområde som inte används. Piren ligger idag som fortsättning på Det Kongelige Teaters nya Skuespilhus. Den utmärker sig vid sitt attraktiva läge i hjärtat av Köpenhamn. I samband med etableringen av ett P-källare till Skuespilhuset står Kvæsthuspiren inför en genomgripande omvandling mot ett allt mer attraktivt och tidsenligt stadsrum; Kvæsthuspladsen, som utnyttjar områdets stora potentialer gagnar invånarna och turister.
Kragh & Berglund fick i uppdrag av Realdania/ Kvæsthusbolaget att undersöka stadslivets möjligheter på platsen och bidra till inspiration och input till hur Kvæsthuspladsen kan bli ett välfungerande och behagligt stadsrum, som lockar ett brett publikum och bjuder på upplevelser året runt. Kvæsthuspladsen har starka potentialer i kraft av sin placering mellan vattnet, staden, mittemot Holmen och som fortsättning på det nya Skuespilhuset med utsikt över hamnloppet mot nord och ett öppet himmelrum. Kvæsthuspladsen ligger få minuter från Kongens Nytorv som en planerad destination på gångstråket som förbinder Nyhavn, Skuespilhuset och Langelinie.
Kvæsthuspladsen är svårtillgänglig på grund av sin skala, den vindutsatta placeringen och funktionsförvirringen. Kvæsthuspladsen är idag överlåten utan en klar identitet, som kan förmedla funktionen som stadsrum till stadens brukare. Många människor har stått och betraktat skeppen från hela världen och en del känner till Ofelia Beach. Kvæsthuspladsen är idag inte en integrerad del av stadens rekreativa rum och dess öde och framtid är oklar för de flesta.
Allt detta har gjort vår uppgift både svår och enkel samtidigt. Vi ställde oss en rad centrala frågor för att anvisa en riktning och skapa från början en överblick över vad målet med undersökningen var:
• Hur blir Kvæsthuspladsen till en succé?
• Hur blir Kvæsthuspladsen ett attraktivt och behagligt stadsrum?
• Hur bevaras och förbättras platsens kvalitéer?
• Hur aktiveras Kvæsthuspladsen från årstid till årstid?
• Hur kan Kvæsthuspladsen fungera med och utan människor?
• Hur behåller vi publiken?
För att komma hela vägen med uppdraget byggde vi upp det som en undersökning med fyra delelementer. En kontextanalys som kort förklarar platsens placering och väderförhållande. En referenssamling som ger förståelse för platsens skala och placering mellan vatten, stad och närheten av en kulturinstitution samt möjliga karaktärer och uttryck. En tvådelad workshop, först en idéworkshop och därnäst en uppsamling och debatt, som drar in en rad intressenter med vetenskap om och hållning till Kvæsthuspladsens framtid och platsens funktion. En bred idégenerering som samlar stora och små idéer från hela processförloppet i en idékatalog.
Dessa fyra delelementer gav ett magasin av idéer och input. I ett kort essens-dokument samlade vi upp hela processen genom att formulera en klar vision, en rad mål och värden för Kvæsthuspladsen vilka mynnar ut i 13 konkreta rekommendationer till disponering av platsen. Detta ska användas i den vidare designprocessen.
Workshoppen blev uppdelad i två såkallade cafémöten med inbjudna intressenter; stadslivsforskare, grannar, företagsdrivande och representanter från till exempel handikappsrådet och flera andra. På det första cafémötet, som arrangerades i Skuespilhuset, blev deltagarna presenterade för projektets stånd, tidsplan och målet med workshoppen. I mindre grupper av medarbetarna från Lundgaard & Tranberg och Kragh & Berglund uppstod en intressant diskussion om vilken plats Kvæsthuspladsen skulle vara. Idéerna blev ritade och noterade på etiketter som blev klistrade på en stor samlad plansch indelad i fyra årstider. Workshoppen gav inte mindre än 204 idéer. När vi var tillbaka på kontoret dechiffrerade vi idéerna och inputen och indelade dem i kategorierna; platsens karaktär, platsens aktiviteter, upplevelsen av platsen och platsens inredning.
Intressenter var inbjudna till det andra cafémötet, som arrangerades på Admiral Hotel. Dessa presenterades för uppsamlingen från det första mötet och en rad nya problemställningar lyftes fram. En såkallad ”walk and talk” i grupper på själva Kvæsthuspladsen gjorde diskussionen både förstålig och relevant. Därefter fanns en öppen debatt om Kvæsthuspladsens framtid.
Resultatet av dessa två cafémöten blev ett stort idéunderlag med många synpunkter, som supplerade kontorets analyser och research. På ett samlat sätt blev resultatet ett omfångsrikt underlag att basera på idékatologen, målen och de konkreta rekommendationerna.

Taggar: , , , , , , , , ,