Plats: Malmö, Sverige
Areal: 2 gator
Status: Installation 14 dagar 2004

Belysning.
Ystadsgatan, Längsgående belysningsstråk med olika textur:

Belysningen uppdelas i 3 olika motiv; hängande lampor, projicerade bilder och belysning genom glas.

Gemensamt för alla motiven är att det skall vara en belysning man kan röra vid, det skapas en inbjudan till en dialog mellan gatans ljus och användaren/betraktaren.

1. De hängande lamporna.

Det existerande lampstråket utnyttjas till att etablera en rad hängande tuber i konstgjort material likt ålryschor med ringar i olika diameter. Lamporna etableras så att de i så hög utsträckning som möjligt  sträcker sig ned till gatunivå, så att de får en skulptural verkan i gaturummet och att det ges möjlighet att röra tuberna.

2. Reklam.

På gatan och fasader projiceras bilder med reklammotiv t.ex. mat, resmål m.m.

De rektangulära fälten etableras längsmed de befintliga tracéerna, så att de upplöser gatan ytterligare och gör på så sätt det möjligt för gående och bilister att få uppleva nöjet avreklamen. Ytorna målas temporärt vita. Motiven kan skifta allt efter hur lång reklamtid som är köpt.

3. Gångytorna

På få ställen etableras gångytor med trumlat returglas. Glaset belyses från sidan och beläggningen fungerar både som gångmaterial och reflektor.

Claesgatan
Ska i förlängningen understryka gatans kommande fritt geometriskt uppbyggda gaturum, genom en komplex ljussättning av fasader och gata. Likt en målning av Miró.”
Belysning.
Claesgatan. ¨Mirogatan¨

Belysning etableras i svävande stråk, med 2 huvudelement, ytan och strecket, så att det är möjligt att rita på himlen.

1. Ytan /punkten

Konstduk som upphängs i vajer och belyses uppifrån/nedifrån, så att de både har en funktionell funktion satt i relation till belysningsnivån i gatunivå. Monteras i organiska former i en samlad 3 dimensionell komposition,satt i relation till gatunivån. Belysningen är färgad.

2. Strecken

Etableras med ett sidolysande fiberljus, också monterat på en opaliserande konstduk som tillåter olika ¨strecktjocklekar¨, och som ger möjlighet till att bygga upp geometrier i form av valsade stålprofiler. Strecken spänns upp med många tunna stålvajrar. Strecken är i dubbla radier satta i  förhållande till gatunivån. Fiberljus kan avbländas vid facader så att strecken ger intryck av att de rent faktiskt svävar. Olika streck i  färger.

Taggar: , ,