Plats: Växjö, Sverige
Areal: 60.000 m2
Status: Under utförande

Spetsamossen ska som urban park vara en central mötesplats. Den ska skapa rum för olika aktiviteter och möten med människor . Människor, som rör sig, uppehåller sig samt upplever och är aktiva. Det finns alltid något att se på där det finns människor. Därmed är detta ett potential för överraskningar eller oväntade möten. Den urbana parken ska ge Växjö en extra demokratisk dimension som kan ge besökaren en upplevelse av diversitet. Spetsamossen ska kunna fungera som en närmiljöpark för de omkringboende samt rymma en rad av fasta samt temporära aktiviteter.

Ett välfungerande urbant stadsrum består av 3 elementer; de fasta, de föränderliga och de flyktiga.
1. De fasta elementen är till exempel belysningsarmaturer, beläggningar, stigar, bänkar, paviljonger, lekplatser, skatebanor, caféer och kulturhus.

2. De föränderliga elementen kan vara temporära funktioner såsom cirkus, konserter, teater, marknader, återkommande idrottsarrangemanger och liknande men också elementer såsom vatten och ljus som kan aktiveras på olika sätt.

3. De flyktiga elementen är mer spontana aktiviteter som till exempel lek, drakflygning, gatumusikanter, dansutställningar osv.

Spetsamossen ska kunna rymma alla 3 elementer.
Parkens urbanitet ska vara med till att styrka Växjös image som kulturstad med en bred palett av aktivitets- och integrationsmöjligheter.

Det etableras ett stigsystem som fungerar som en överordnad sammanbindande element i parken och som kopplar sig med det omkringliggande. Det består av en genomgående huvudstig varifrån den förgrenar sig ut i parken, de omkringliggande bostadskvarterer, Ringbergsparken och innerstaden. Huvudförloppet delar överordnat parken i två zoner. En urban del och en fälad är underdelade i en rad mindre zoner. De enskilda zonerna definerar stigsystemet och skapar en upplevelse runt i parken. Den urbana delen av parken består av en rad urbana inslag som huvudskligen integreras i parkens vänstra sida ut mot Liedbergsgatan. Rörelseförloppet längs Liedbergsgatan integreras i parkens struktur och där bevaras en direkt cykelförbindelse till Liedbergsgatan längs parkens sydliga avgränsning. I parkens högra del bevaras den öppna gröna fälad-karaktären med fri utsikt över cirkusplatsen med syfte att koppla de två områdena för att de sedan ska används under större events. Parkens tidigare mosskaraktär sätter sin spår i parken genom materialanvändningen. Material som sten, sand, energipilar och vatten används i parken för att ge ett mer rått uttryck. Dessa står i kontrast till den urbana delen av parken, där material som betong och asfalt används. Enskilda platser bryter den högra delen av parken genom den vänstra och dras ut till Liedbergsgatan och med detta kan förbipasserare förnimma omkring det bakomliggande.

I den sydliga delen av parken etableras två större områden samt en rad mindre zoner med sten, tågväxt och energipil som ska kunna uppta vatten som dräneras från fäladens gräsområden. Den ena integreras i ett större lekområde och etableras med stora sten för lek och vistelse. Det etableras en rad lund fördelade runt i parken och som bryter den öppna strukturen. Lunden överlappar parkens indelningar och står i kontrast med parkens annars horisontella karaktärer. I parkens urbana del placeras dessutom en rad paviljonger som kan rymme olika aktiviteter. Paviljongerna fungerar som en sekundär belysning i parken. Det används ljusmaster för att förstärka urbaniteten. Man kan exempelvis föreställa sig ljusmaster målade i gul. På fäladen placeras enskilda stora projektörer som upplyser stora delar av området och som kan används vid arrangemang på cirkusplatsen. Belysningen av parken ska vara med till att skapa en tryggare stämning om kvällarna.
Spetsamossen blir en park som kan rymma olikartade aktivitetet, användningar och uppehåll, en park för alla.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,