DAMHUSENGENS SKOLA

Köpenhamn, DK

Landskaps areal

25,223 m2

Byggherre

Byggeri København (ByK)

Avtalsperiode

2017-2025

Samarbete

ByK med TRUST, Kejd, E&P, KANT arkitekter, Nøhr&Sigsgård, Norconsult, Dominia

DAMHUSENGENS SKOLA

Huvudtanken bakom nya Damhusengensskolan och daghemmet Engen är att skapa ett samlande område i Vanløse mellan äng och stad. Från början är området tänkt in i stadsdelen med torg, parker och fasader mot vägen. Dessutom ska en trafiklösning skapas och skolvägar säkras för omgivande vägar.

Storleken på projektområdet gör att det blir ankomst från alla håll och detta stöds av byggnadernas struktur och landskapets utformning. Ankomstzonen ska göras om till en park som omger skolan och kantzonerna mot staden kommer att innehålla plantering, cykelparkering och boendemöjligheter. Parken blir en grön oas för skolans brukare och stadsdelens medborgare så att skolan bidrar till samspelet med den omgivande staden. Parken leder in till en stor inre skolgård, där det finns möjligheter att leva, leka och lära bland sängar och träd. Gården har en lång och oregelbunden form, och binder samman skolans många byggnader. Det stora området Lysningen ger möjlighet att samla alla och till detta hänger en 100 m löparbana, som kan vidareförädlas och utvecklas till flera löpslingor runt skor.

NATUR I SKOLAN OCH SKOLA I STADEN

Utvecklingen av landskapskonceptet på Damhusengens skola utgår från olika karaktärsgivande landskapstyper, som är fördelade över skolans område och skapar varierande möjligheter till lek och lärande. Att bibehålla gröna befintliga strukturer och införliva nya kommer att förbättra mikroklimatet och säkerställa en god och hälsosam tillväxt för nyplanteringen. De olika zonerna sträcker sig ut mot omgivande vägar och bildar en egen landskapskarta för skolan.

Regnvatten från tak och befästa bostadsytor återvinns enligt principer för lokal avledning av regnvatten (LAR), och ytlösningar utförs som säkerställer att det inte sker översvämningar av källare m.m. I projektet ingår kvalitativ och synlig regnvattenhantering, som kan ingå i undervisningen såväl som i lek. Gröna tak på bodar och cykelöverdrag minskar mängden regnvatten och bidrar med örter och annan låg vegetation till ökad biologisk mångfald. Regnvatten kan ingå i fysik- och natur- och ingenjörslektioner med regnvattenmätare och rännor med skott, där vattentrycket kan undersökas.