ØSTERMARIE TORV

Bornholm, DK

Landskapsareal

5.000 m2

Byggherre

Bornholms regionkommun

Projektets status

Avklarat 2012

Samarbete

Realdania

ØSTERMARIE TORV

I Østermarie på Bornholm har Kragh & Berglund tillsammans med Realdania skapat en ny stadskärna med ett attraktivt "samtalstorg", som genererar liv och mötesplatser. Det övergripande förslaget utgår från det bornholmska odlingslandskapet, där stora åkrar bryts av små naturfickor, och berggrunden bryter ut och hindrar odling. Den odlade ytan består av en ny asfaltbeläggning med ett lager av lokal granit, som sträcker sig från fasad till fasad, i vilken outodlade bergsöar placeras i gräs, stenbitar och spridda träd.

Hillöarna ligger längs Godthåbsvej och skapar ett speciellt grönt bete mellan väg och torg. De är utförda som mjuka brickor i klippt gräs brutet av graniten. Det planteras spridda ekar som lätt lövfällas och med tiden kommer att skapa ett vackert skuggspel över öarna och ytan. Mot torget avgränsas kulleöarna av låga plintar i ljus granit och/eller lättbetong. Både gräsbackarna och plintarna kräver informella och fria vistelser.

SAMTALETORVET - EN PLATS DÄR NI KAN MÖTS INFORMELLT

Trottoaren höjs till plan och övergången markeras av mullrande fält i granitbeläggningsstenarna vid ingångarna till torget. Detta skapar ett stort, enhetligt och lugnt fält, där trafiken leds genom smala vägar. På Godthåbsvej, som är huvudtrafikåren, genomförs en trakasserier som smalnar av vägen och skapar en större trafiksäkerhet över torget.