RÅDHUSVÆNGE

Ølstykke, DK

Landskaps areal

10.700 m2

Byggherre

Ølstykke Almennyttige Boligselskab

Projektet status

Udført 2019

Credits

DOMUS Arkitekter, Oluf Jørgensen A/S

RÅDHUSVÆNGE

For Ølstykke almennyttige Boligselskab har Kragh & Berglund i samarbejde med DOMUS Arkitekter og Oluf Jørgensen A/S skabt udearealerne omkring de nye almene boliger ved Rådhusvænget i Ølstykke.

Projektets vision er at skabe et bylandskab, der er flettet ind i Ølstykkes grønne bystruktur fra det åbne landskab over park og sportsanlæg til “grønne byrum” og mere intime private og halvprivate gårde og haver. En bevægelse, der skaber helhed og variation, arkitektonisk og rumlig kontinuitet og strukturel forståelighed (foruden at holde sammen på den spredte og uhomogene bebyggelse i området i øvrigt). De “grønne byrum” fungerer som områdets netværk med afvekslende, uformelle mødesteder som supplement til de tættere kontakter i naboskaber, fælleshuse, bofællesskaber og omgivende institutioner.

DESIGN MED LAR

Grunden indgår i et langt skrånende landskabeligt forløb fra nord mod syd og alene på selve matriklen er der et terrænspring på ca.3 meter fra det sydvestlige hjørne til det nordøstlige hjørne.

Regnvandet ledes ned gennem bebyggelsen til det lavtliggende vandspejl. Det forventes at regnvandet kan afkobles kloaksystemet. Vandet i dets mange former skal være med til at øge biodiversiteten på stedet.

Stisystemet giver tilgængelighed og er bebyggelsens sociale rygrad. Nogle steder danner den små pladser og andre steder siddekanter mod sandkasser og legearealer.