RÅDHUSVÆNGE

Ølstykke, DK

Landskaps areal

10.700 m2

Byggherre

Ølstykke Almennyttige Boligselskab

Projektet status

Udført 2019

Credits

DOMUS Arkitekter, Oluf Jørgensen A/S

RÅDHUSVÆNGE

För Ølstykke Non-profit Housing Association har Kragh & Berglund i samarbete med DOMUS Arkitekter och Oluf Jørgensen A/S skapat uteområdena kring det nya allmännyttiga boendet vid Rådhusvænget i Ølstykke, som har en speciell blandning av landskap och stadslandskap. Projektets vision är att skapa ett grönt parklandskap i Ølstykkes gröna stadsstruktur, som sträcker sig från det öppna landskapet över parker och idrottsanläggningar till "gröna stadsrum" och som skapar sammanhållning och förståelse för den spridda och inhomogena bebyggelsen i området.

De ”gröna stadsrummen” fungerar som områdets nätverk med varierande, informella mötesplatser utöver de närmare kontakter som uppstår i kvarter, samfällighetshus och kringliggande institutioner. Tomten ingår i ett långt sluttande landskapslopp från norr till söder och regnvatten leds ner genom bebyggelsen till den låglänta vattenytan så att det kan kopplas bort från avloppssystemet. Vattnet ska bidra till att öka den biologiska mångfalden på platsen. Stigsystemet ger tillgänglighet och är den sociala ryggraden i bebyggelsen. På vissa ställen bildar det små rutor och på andra ställen sittkanter mot sandlådor och lekytor.

DESIGN MED LAR

I önskan om att bygga nytt och förnya området med förtätning, högre bebyggelseprocent och förändrad funktionalitet på tomtens egna villkor knöt vi ihop nytt och gammalt, landskap och bebyggelse. Rätt utformat kan kombinationen av det urbana och det gröna landskapet ge området en ny identitet, vilket gör det till ett tyngdpunkt för de omgivande områdena och ett centralt kvarter i Ølstykke.