SKOVKRYDSET

Roskilde, DK

Landsskapsarea

2500 m2

Byggherre

Roskilde Stad

Avtalsperiod

2015-2017

Samarbetde

Roskilde Stad, Roskilde Tekniske Skole, OK Nygaard, Oluf Jørgensen

SKOVKRYDSET

Som en del av stadsutvecklingen i Roskildedistriktet Musicon har Kragh & Berglund i samarbete med Roskilde Tekniska Skola och Roskilde kommun etablerat ett nytt stadsrum i korsningen Maglelunden, Pulsen och Rabalderstræde kallat Skovkrydset. Uppdraget var att minska hastigheten på bilar längs vägen genom området och samtidigt skapa en attraktiv punkt för aktiviteter och vistelser.

Nya träd planterades och vägens gång ändrades så att man alltid kan se skogen. Med hjälp av trafikingenjörer avvecklades trafiken på ett sätt som tar hänsyn till stadsrummet och till Musicon i stort. Dessutom etablerades ett superstopp anlagt som en trädö, som kontrasterar mot Musicons råa och öppna ytor, och inbjuder till vistelse. Hållplatsen fick nya trottoarer, extra belysning och stopputrustning som cykelpumpar och vajerlås för cykelparkering.

Genomskärning av naturen

Användare och medborgare har varit med och ställt önskemål och elever från Roskilde Tekniska Skola efterfrågade ett gym utomhus. Träningsredskap integreras därför som en del av röjningen för att uppmuntra till rörelse och aktiviteter. Planteringen och utformningen av Skovkrydset har skapats med syfte att skapa upplevelser året runt.