Inlägg

Søndermarken Vejle Framtidens förorter igång

Søndermarken Vejle
Framtidens förorter
igång

Søndermarken – Visioner för framtidens förort. Vad ska framtidens förort kunna?
Tävlingen är utskriven av Vejle kommun i samarbete med Realdania.

“Ursprungligen betecknade förorten bebyggelse utanför stadens försvarsverk [2]. Vid krigstillfällen skulle bebyggelsen i ett visst avstånd avlägsnas på grund av beskjutningen från en angripande fiende – den såkallade demarkationslinjen. Den nya betydelsen kom först till omkring århundraskiftet (1900), då städernas försvarsverk blev nedlagda i kraft av tidens utveckling, som hade gjort de utan verkan och därmed överflödiga.

Många förstäder i större danska städer har ursprungligen utvecklat sig som små självständiga städer som med tiden växte samman till en större stad. Därför kännetecknas en förort vid att ha sitt eget centrum, företagsliv, industri osv.

Det var först vid industrialiseringen från mitten av 1800-talet som förorterna började att växa fram. I början försökte man med inlemmelser men eftersom proceduren var besvärlig och framgångsmetoden snart visade sig vara misslyckad, började man med statistisk hänseende att registrera förorterna för att få städernas samlade invånartal[3].

Många gamla förorter vid stadsgränsreguleringen eller kommunalreformen blev ihoplagda med den köpstad som den låg i anknytning till för att därigenom uppnå en samlad förvaltning av hela det sammanhängande, bebyggda stadsområdet. Exempelvis blev vid kommunalreformen 1970 de flesta förorter i Danmark sammankopplade med den köpstad de var anslutna till. Förortsbegreppet användes händanefter bara om de kommuner som låg i huvudstadsområdet för att tillkännage deras sammanväxning med Köpenhamn. Under hänsynstagande till att många gamla förorter fortsatte att utgöra mer eller mindre välavgränsade bebyggelser blev det sedan 1970 mer rimligt att tala om stadsdel snarare än om förorter. ” Från wikipedia

Kan det kanske vara mer lämpligt att betrakta förorten som en del av staden?

Portfolio Items