Nyhetsbrev
Maj 2012

BELYSNINGEN AV DTU

Vi har precis avslutat arbetet med helhetsplanen för belysningen med utgångspunkt i det särskilda landskapet på DTU.

Spontan idrott i Helsingborg

Vi har satt igång med att designa en ny urban anläggning för spontan idrott i Helsingborg. Anläggningen är inspirerad från den framgång som Plug N Play i Köpenhamn har haft hos brukarna.

Spontan idrott i Helsingborg

Anläggningen innehåller faciliteter för den oorganiserade idrotten och erbjuder därför nya ramar och mötesplatser för en ny publik.

MINDRE HEMSIDA

Vår hemsida har fått ett brush up och kan nu visas på smartphones, mindre och smartare med många nya och spännande projekt – och på danska och svenska. Se den HÄR.

NYA KVARTER I ST. FRÖSUNDA

Stora Frösunda ligger på ritbordet: en utarbetad detaljplan, området ska omvandlas från ett trafikdominerat industriområde till en ny och attraktiv stadsdel centralt belägen i Solna Kommun i Stockholm.

NYA KVARTER I ST. FRÖSUNDA

Stora Frösunda är ett tättbebyggt urbant landskap med klassiska stadselementer, parken, promenaden och torget. Stadsdelen erbjuder överraskande rumsliga omväxlingar och plats till brukargrupper med motstridiga behov och intressen. I samarbete med fantastiska BAU.

TRAINING FOR CHINA

Jonas förbereder sig på Kina – se video på youtube HÄR

VÄRDESKAPANDET I SANDVIG BORNHOLM

Vi får en ny strandpromenad, en liten plats, två badbroar, belysning, badfaciliteter, 200 meters bänk och nya sanddynor till Sandvig för priset av ett vanligt enfamiljshus.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Framtidens Caroli köpcentrum i Malmö fungerar som ett sammanhängande stadsrum som överraskar och fångar besökarens intresse.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

Samma beläggning inomhus och utomhus i modulerna 30*30, 60*60 og 120*120.

Samaranch memorial Tianjin Kina

Projekteringen av den super romantiska parken är igång med stigar, broar, backar, sjö, vattenkonst, skulpturer, takträdgårdar, bänkar, gräs och sanddynor.

Kragh&Berglund Maj 2012

newsletter
May 2012

illumination of DTU

We have just completed work on the general plan for the lighting based on the special landscape of the DTU.

Spontaneous Sports in Helsingborg

We have started to design a new urban facility for spontaneous sport in Helsingborg. The resort is inspired by the success of Plug N Play in Copenhagen have had from users.

Spontaneous Sports in Helsingborg

The complex includes facilities for the unorganized sport and therefore offers new frames and venues for a new audience.

SMALL HOME

Our website has been given a brush up and can now be viewed on smartphones, smaller and smarter with many new and exciting projects – and in Danish and Swedish. See HERE .

NEW BLOCK IN ST. FRÖSUNDA

Big Frösunda on the drawing board: an elaborate zoning, the area will be transformed from a traffic dominated the industrial area into a new and attractive neighborhood centrally located in Solna Municipality in Stockholm.

NEW BLOCK IN ST. FRÖSUNDA

Big Frösunda is a built-up urban landscape with classical stadselementer, park, promenade and square. The district offers surprising spatial varieties and space for user groups with conflicting needs and interests. In cooperation with amazing BAU.

TRAINING FOR CHINA

Jonas is preparing to China – see the video on youtube HERE

VALUE CREATION Sandvig BORNHOLM

We get a new boardwalk, a small place, two badbroar, lighting, bathing facilities, a 200-meter bench and new dunes Sandvig for the price of a regular single family homes.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Future Caroli shopping center in Malmö works as a coherent urban space that surprises and captures the visitor’s interest.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

The same coating indoors and outdoors in the modules 30 * 30, 60 * 60 120 * og 120th

Samaranch Memorial Tianjin China

The design of the super romantic park is running with paths, bridges, hills, lake, fountains, sculptures, roof gardens, benches, grass and sand dunes.

Kragh & Berglund May 2012