Grönytefaktor

Grönytefaktor är ett svensk verktyg som används inom stadsplanering för att mäta andel grönyta i stadsmiljö. Konceptet utvecklades på 1990-talet i Berlin och introducerades i Sverige som ett planeringsverktyg för Bo01-mässan i Malmö. I Stockholm, liksom i flera andra kommuner används grönytefaktorn som ett planeringsinstrument i alla nya stadsbyggnadsprojekt.

Grönytefaktorn beräknar ekoeffektiv yta delat på fastighetens yta, med ett poängsystem mellan 0-1 för varje delfaktor. Syftet är att främja biologisk mångfald, dagvattenhantering, dämpa buller, förbättra stadens mikroklimat och gynna rekreation. Beräkningsmodellen anpassas till varje projekt och tar hänsyn till platsens natur och inneboende kvaliteter.

I Norra djurgårdsstaden i Stockholm lägger man stor vikt vid eksamband som är viktigt för området medan nyexploateringen vid Årstafältet tar utgångspunkt i odlingslandskapet med fokus på stadsodling.

Kragh & Berglund arbetar med grönytefaktor i flera projekt, bland annat i Slakthusområdet och Bolinder Entré samt som granskare åt Stockholms stad.